Thomas Smith Tait Blue Plaque Photo

Thomas Smith Tait blue plaque - Thomas Smith Tait 1882-1954 architect lived here

Thomas Smith Tait Blue Plaque Map


Other Blue Plaques in LondonView All Blue Plaques