Tobias Matthay Blue Plaque Photo

Tobias Matthay blue plaque - Tobias Matthay 1858-1945 teacher and pianist lived here

Tobias Matthay Blue Plaque Map


Other Blue Plaques in LondonView All Blue Plaques