Food Hygiene Ratings for Sakagura
Hygiene Rating: 5/5
Food Hygiene Ratings for Sakagura
Inspected: on 24/01/2019