Food Hygiene Ratings for Kikuchi
Hygiene Rating: 1/5
Food Hygiene Ratings for Kikuchi
Inspected: on 3/26/19