Food Hygiene Ratings for Sakagura
Hygiene Rating: 5/5
Food Hygiene Ratings for Sakagura
Inspected: on 1/24/19